- Privacy Policy

Privacy Policy

Mieke's Praktijk voor Persoonlijke Voetzorg (hierna te noemen:de praktijk) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere informatie gegeven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.Uw privacy wordt gewaarborgd en met uw gegevens wordt zorgvuldig omgesprongen. De praktijk houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval: gebruik maken van uw persoonsgegevens met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.De praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy policy of anderszins vragen heeft kunt u deze via het contactformulier stellen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers vindt plaats t.b.v.: administratie, communicatie over de opdracht e/o uitnodigingen, het uitvoeren of uitgeven van een opdracht.Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(-en) kan de praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) emailadres, geslacht.Uw persoonsgegevens worden door de praktijk opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking van uw gegevens aan derden gebeurt uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.Zo maakt de praktijk gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma en de financiele administratie.De praktijk geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is gesloten.Met de partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens  bij ons opvraagt.In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Aan partijen gevestigd buiten de EU worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) worden uitsluitend verwerkt na schriftelijke toestemming door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deeel hiervan) door de praktijk of door een verwerker. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens aan u te laten overdragen of in opdracht van u direct aan een andere partij.Wij kunnen u vragen om een legitimatie voordat tot overdracht wordt overgegaan.

Indien de praktijk uw persoonsgegevens mag verwerken op basis van door u gegeven toestemming dan behoudt u het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht er toch een klacht ontstaan en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden met uw klacht tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de waakhond op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact op!